กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพรวัลย์ ยาปัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายณรงค์ศักดิ์ ช่วยบำรุงวงค์
ครูอัตราจ้าง

นายเตชินท์ พลีเพื่อชาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอุทัย อินท์เกิด
พนักงานราชการ

นายชานนท์ ทองทวี
ครูอัตราจ้าง