กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจิรภา พุ่มไพรวัลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายไทร ไทรสังขชวาลลิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายศักดิ์ชัย แสนตรามาส
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพูนศรี ไทรสังขสินธิติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธนาวรรณ ผาญคำ
ครู คศ.1

นายภพธร กิตติคุณก้องไพร
ครูผู้ช่วย