ลูกจ้างประจำ/พี่เลี้ยงเด็ก

นายพงษ์ศักดิ์ ลูกอินทร์
ช่างไม้ 4

นางสาวนารีรัตน์ สังขสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น

นางสาวดวงแก้ว พนาอุดม
พี่เลี้ยงเด็กบ้านพักนอน