วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

        ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นครู ผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษา ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง