พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

           1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

              2.จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ครูผู้สอนและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม

              3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

              4.ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

              5.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

             1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

              2.ผู้เรียน ครูผู้สอนและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม

              3.ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

              4.ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้

              5.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

              6.สถานศึกษาส่งเสริมชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการจัดการศึกษา