กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปานฤทัย ทองผาไฉไล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายณัฐพงษ์ คงควร
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติชลดา เทียนขจรศรี
ครู คศ.1

นางสาวรพีพรรณ แซ่แต้
ครูอัตราจ้าง