คณะผู้บริหาร

นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา