กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรรณภา เพ็ชรเสถียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเพ็ญนิภา
ครูโครงการกองทุน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุวิทย์ ภัทรศิริวงศ์
ครูผู้ช่วย