ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านกองม่องทะ   ที่ตั้ง    ม.    ตำบลไลโว่  อำเภอสังขละบุรี     จังหวัดกาญจนบุรี   สังกัด สพป.กจ.๓  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑   ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ ๓   เนื้อที่ประมาณ    ๑๐ ไร่    เขตพื้นที่บริการ  ตำบลไล่โว่   

 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เริ่มก่อตั้งพุทธศักราช ๒๕๑๙ โดยกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากไม่มีความพร้อมของอาคารเรียนและวัสดุ จึงไม่ได้เปิดทำการเรียนการสอน ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณจากกรมสงเคราะห์และแรงงานในท้องถิ่นจึงได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอนเรื่อยมา

              โรงเรียนบ้านกองม่องทะมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยเรียนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑  จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนพิเศษแบบเรียนรวม  สำหรับนักเรียนในพื้นที่ชายแดน พื้นที่จุดอับและพื้นที่พิเศษ จำนวน  ๔  ห้องเรียน  ได้แก่ ห้องเรียนสาขาบ้านเกาะสะเดิ่ง   ห้องเรียนสาขาบ้านเกริงสะดา  ห้องเรียนสาขาบ้านไล่โว่   และห้องเรียนสาขาบ้านซาละวะ  ซึ่งมีเขตบริการ  ๕  หมู่บ้าน  คือ  หมู่บ้านกองม่องทะ   หมู่บ้านเกาะสะเดิ่ง  หมู่บ้านสะเน่พ่อง  หมู่บ้านทิไล่ป้า และหมู่บ้านไล่โว่