คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุปราณี แสนตรามาส
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ไอยเรศ แสนตรามาส
ครูอัตราจ้าง

นางกรวรรค บุญทันเสน
ครู คศ.1