กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงษ์พันธ์ เฉิดฉายพิรุฬห์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2