กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมศักดิ์ ภักดิภูมิโชติสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเพ็ญนภา พิทักษ์หงษ์สา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสิริพร ทองผาสีงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวบุษยา ชาลีพัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1