ประกาศ
การเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบ    และนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ         ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
 
          โรงเรียนบ้านกองม่องทะ จึงประกาศวันเปิดการเรียนการสอนของนักเรียน ตั้งแต่ วัน จันทร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และเพื่อเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 375 ครั้ง