ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานสภาพการดำเนินงาน DLIT ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 146418
การเรียนการสอน
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.15 KB 146699
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.91 KB 146570
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.46 KB 146710
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.01 KB 146690
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.98 KB 146651
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.46 KB 191764
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.98 KB 152720
หลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนปรับปรุง ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 793.96 KB 146663
หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.21 MB 146618
คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 146599
คู่มือ
การคัดกรองนักเรียนยากจน ปี59 146507
คู่มือการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบ NT ระดับชั้นป.3 ประปีการศึกษา 58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146424
เครื่องมือทดสอบคิดเลขเป็น-คิดเลขคล่อง
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 146975
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 146639
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 146840
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 146838
เครื่องมือทดสอบการอ่าน-เขียน
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 146757
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.2-6 (เดือน กันยายน 2559) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.25 MB 146701
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 (เดือน มิถุนายน 2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146777
เพิ่มเติม
ปกรายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 146365
แบบรายงานจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่องอาขยานภาษาไทย 146558
คู่มือการทดสอบ การอ่าน-เขียน ป.1-4(ขนาดไฟล์เกิน 5 Mb ติดต่อข้อมูลที่วิชาการ) 146517
แบบบันทึกคะแนนคิดเลขเป็น-คิดเลขคล่องครั้งที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.52 KB 146739
แบบทดสอบการเขียน ป.2-6 (เดือนกันยายน 2559) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 146649
โครงการ
โครงการของปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.14 KB 146574