ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานสภาพการดำเนินงาน DLIT ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 146412
การเรียนการสอน
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.15 KB 146683
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.91 KB 146564
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.46 KB 146706
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.01 KB 146682
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.98 KB 146644
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.46 KB 191746
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.98 KB 152712
หลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนปรับปรุง ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 793.96 KB 146650
หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.21 MB 146617
คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 146597
คู่มือ
การคัดกรองนักเรียนยากจน ปี59 146506
คู่มือการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบ NT ระดับชั้นป.3 ประปีการศึกษา 58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.14 MB 146417
เครื่องมือทดสอบคิดเลขเป็น-คิดเลขคล่อง
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 146912
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 146599
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 146803
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 146717
เครื่องมือทดสอบการอ่าน-เขียน
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 146739
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.2-6 (เดือน กันยายน 2559) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.25 MB 146692
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 (เดือน มิถุนายน 2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146751
เพิ่มเติม
ปกรายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 146362
แบบรายงานจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่องอาขยานภาษาไทย 146523
คู่มือการทดสอบ การอ่าน-เขียน ป.1-4(ขนาดไฟล์เกิน 5 Mb ติดต่อข้อมูลที่วิชาการ) 146505
แบบบันทึกคะแนนคิดเลขเป็น-คิดเลขคล่องครั้งที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.52 KB 146710
แบบทดสอบการเขียน ป.2-6 (เดือนกันยายน 2559) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 146642
โครงการ
โครงการของปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.14 KB 146558