ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานสภาพการดำเนินงาน DLIT ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 24464
การเรียนการสอน
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.15 KB 24662
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.91 KB 24614
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.46 KB 24749
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.01 KB 24732
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.98 KB 24687
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.46 KB 34523
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.98 KB 26403
หลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนปรับปรุง ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 793.96 KB 24697
หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.21 MB 24678
คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 24524
คู่มือ
การคัดกรองนักเรียนยากจน ปี59 24564
คู่มือการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบ NT ระดับชั้นป.3 ประปีการศึกษา 58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.14 MB 24479
เครื่องมือทดสอบคิดเลขเป็น-คิดเลขคล่อง
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 24792
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 24569
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 24741
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 24492
เครื่องมือทดสอบการอ่าน-เขียน
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 24769
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.2-6 (เดือน กันยายน 2559) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.25 MB 24733
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 (เดือน มิถุนายน 2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 24785
เพิ่มเติม
ปกรายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 24415
แบบรายงานจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่องอาขยานภาษาไทย 24455
คู่มือการทดสอบ การอ่าน-เขียน ป.1-4(ขนาดไฟล์เกิน 5 Mb ติดต่อข้อมูลที่วิชาการ) 24551
แบบบันทึกคะแนนคิดเลขเป็น-คิดเลขคล่องครั้งที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.52 KB 24669
แบบทดสอบการเขียน ป.2-6 (เดือนกันยายน 2559) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 24692
โครงการ
โครงการของปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.14 KB 24600