ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานสภาพการดำเนินงาน DLIT ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 123244
การเรียนการสอน
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.15 KB 123505
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.91 KB 123393
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.46 KB 123525
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.01 KB 123510
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.98 KB 123474
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.46 KB 153762
บัญชีคำพื้นฐาน อนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.98 KB 128180
หลักสูตรโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียนปรับปรุง ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 793.96 KB 123483
หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.21 MB 123454
คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 123387
คู่มือ
การคัดกรองนักเรียนยากจน ปี59 123341
คู่มือการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อเข้าสอบ NT ระดับชั้นป.3 ประปีการศึกษา 58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.14 MB 123256
เครื่องมือทดสอบคิดเลขเป็น-คิดเลขคล่อง
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.52 MB 123631
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.69 MB 123375
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.71 MB 123564
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็นคิดเลขคล่องครั้งที่ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 123371
เครื่องมือทดสอบการอ่าน-เขียน
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 123559
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.2-6 (เดือน กันยายน 2559) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.25 MB 123518
แบบประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-6 (เดือน มิถุนายน 2559) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 123573
เพิ่มเติม
ปกรายงานการคัดกรองนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 122 KB 123196
แบบรายงานจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่องอาขยานภาษาไทย 123280
คู่มือการทดสอบ การอ่าน-เขียน ป.1-4(ขนาดไฟล์เกิน 5 Mb ติดต่อข้อมูลที่วิชาการ) 123332
แบบบันทึกคะแนนคิดเลขเป็น-คิดเลขคล่องครั้งที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.52 KB 123479
แบบทดสอบการเขียน ป.2-6 (เดือนกันยายน 2559) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 123475
โครงการ
โครงการของปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.14 KB 123378