ประกาศ
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และหนังสือสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๓๙๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านกองม่องทะขอเรียนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยในการเปิดภาคเรียนในวันดังกล่าว นักเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,05:41   อ่าน 316 ครั้ง